środa, 7 marca 2012

Ogłoszenie przetargu na zajęcia dodatkowe

Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
05-282 Strachówka, ul.Norwida 6, tel./faks (25) 676-08-94
zaprasza do składania pisemnych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych z Gminy Strachówka w ramach projektu PO KL „ Lepszy start w przyszłość naszych dzieci „ i dotyczące indywidualizacji
procesu nauczania i wychowania w klasach I - III

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych ( klasy I – III ):
a) Zajęcia dodatkowe w  Szkole Podstawowej  w Rozalinie
Część 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
  także  zagrożonych dysleksją – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Cześć 2: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel;
b) Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
Część 3: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych sie art.dzielenie zamówienia Wykonawca powinien przedłożyć następujące ddysleksją – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 4: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy   – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 5: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych –
      - 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 6: zajęcia dla zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
  komunikacji społecznej    - 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 7:  zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami w wadami postawy
  - 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 80100000-5 – usługi szkolnictwa podstawowego .
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia umieszczono na stronie internetowej www.ugstrachowka.bip.org.pl Można ją również pobrać nieodpłatnie w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Strachówce.
4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r.
5. Termin związania z ofertą wynosi do 30 dni od terminu składania ofert.
6. Wymagane wadium: Nie.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia.
8. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
  a) złożenie ważnej oferty, według załączonego formularza,
  b) załączenie stosownych oświadczeń,
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena ofertowa brutto.
10. Termin i miejsce składania ofert: do 20 marca 2012 r. do godziny 11.00 w siedzibie zamawiającego ( Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ).
11.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20 marca 2012 r., godzina 11.00, pokój nr 5 Urzędu Gminy w Strachówce.
12.Upoważniony do kontaktów: Henryk Szczęsny, dyrektor SZOEAS, tel. 25 676-08-94.
13.Miejsca publikacji ogłoszenia:
 a) tablica ogłoszeniowa w siedzibie zamawiającego,
 b) strona internetowa Urzędu Gminy w Strachówce: www.ugstrachowka.bip.org.pl,
 c) Biuletyn Zamówień Publicznych.

Strachówka, dnia 7 marca 2012 r.                                                  Dyrektor Henryk Szczęsny

       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz