wtorek, 23 października 2012

Wizyta na zajęciach

W dniu 17 października 2012 roku złożyłem wizytę w Szkole Podstawowej w Rozalinie. Obserwowałem zajęcia dodatkowe ( logopedyczne oraz czytania i pisania ) uczniów klas I - III przeprowadzanych w ramach projektu PO KL " Lepszy start w przyszłość naszych dzieci.
Dwie sympatyczne panie z pełnym zaangażowaniem wyrównują szanse edukacyjne swoich podopiecznych.
Oto krótka fotorelacja:
Z uznaniem za poniesiony trud nauczycieli i beneficjentów oraz z nadzieją na rychłe owoce tego trudu - Henryk Szczęsny, gminny koordynator projektu.

środa, 21 marca 2012

Specjaliści wybrani

W dniu 20 marca 2012 r. w trybie przetargowym wybraliśmy wykonawców  do sześciu rodzajów zajęć.
   W Szkole Podstawowej w Rozalinie ze specyficznymi trudnościami uczniów w czytaniu i pisaniu zmagać się będzie Edyta Ciulak a z zaburzeniami mowy - Lidia Dziubałtowska.
   W Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce indywidualizację nauczania i wychowania na swoje barki wzięły Panie:
Emilia Badurek ( trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywanie umiejętności matematycznych) i Lidia Dziubałtowska ( zajęcia logopedyczne oraz socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne ).
Wszystkim Paniom mówimy: Szczęść Boże w tym zbożnym dziele ! i... dziękujemy, że zdecydowały się wziąć udział w projekcie.
   Specjalisty do korekty wad postawy nie udało się wyłonić - przed nami kolejna procedura ogłaszania zamówienia.

środa, 7 marca 2012

Ogłoszenie przetargu na zajęcia dodatkowe

Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
05-282 Strachówka, ul.Norwida 6, tel./faks (25) 676-08-94
zaprasza do składania pisemnych ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych z Gminy Strachówka w ramach projektu PO KL „ Lepszy start w przyszłość naszych dzieci „ i dotyczące indywidualizacji
procesu nauczania i wychowania w klasach I - III

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych ( klasy I – III ):
a) Zajęcia dodatkowe w  Szkole Podstawowej  w Rozalinie
Część 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
  także  zagrożonych dysleksją – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Cześć 2: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel;
b) Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
Część 3: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych sie art.dzielenie zamówienia Wykonawca powinien przedłożyć następujące ddysleksją – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 4: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy   – 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 5: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych –
      - 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 6: zajęcia dla zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
  komunikacji społecznej    - 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
Część 7:  zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami w wadami postawy
  - 60 godzin – 1 osoba/nauczyciel,
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 80100000-5 – usługi szkolnictwa podstawowego .
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia umieszczono na stronie internetowej www.ugstrachowka.bip.org.pl Można ją również pobrać nieodpłatnie w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Strachówce.
4. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r.
5. Termin związania z ofertą wynosi do 30 dni od terminu składania ofert.
6. Wymagane wadium: Nie.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia.
8. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
  a) złożenie ważnej oferty, według załączonego formularza,
  b) załączenie stosownych oświadczeń,
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena ofertowa brutto.
10. Termin i miejsce składania ofert: do 20 marca 2012 r. do godziny 11.00 w siedzibie zamawiającego ( Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół ).
11.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20 marca 2012 r., godzina 11.00, pokój nr 5 Urzędu Gminy w Strachówce.
12.Upoważniony do kontaktów: Henryk Szczęsny, dyrektor SZOEAS, tel. 25 676-08-94.
13.Miejsca publikacji ogłoszenia:
 a) tablica ogłoszeniowa w siedzibie zamawiającego,
 b) strona internetowa Urzędu Gminy w Strachówce: www.ugstrachowka.bip.org.pl,
 c) Biuletyn Zamówień Publicznych.

Strachówka, dnia 7 marca 2012 r.                                                  Dyrektor Henryk Szczęsny

       

wtorek, 28 lutego 2012

Pierwsza dostawa

W dniu 27 lutego 2012 r. Moje Bambino przysłało do biura projektu 3 ogromne pudła ( 51,7 kg ) zamówionych pomocy dydaktycznych.
Zespół Koordynujący Projektem dokonał rozdzielenia środków na dwie szkoły i nakleił nalepki z logo na poszczególnych przedmiotach i pudełkach.
Przygotowaliśmy także protokoły przekazania pomocy do szkół objętych Projektem.

środa, 22 lutego 2012

Dostawca doposażenia wyłoniony

W dniu 21 lutego 2012 roku wyłoniony został dostawca doposażenia bazy dydaktycznej szkół.
Została nim firma Moje Bambino z Łodzi, która zaoferowała  dostawę doposażenia bazy dydaktycznej objętej zamówieniem ofertowym za kwotę 14.571,40 złotych brutto.

piątek, 10 lutego 2012

Dostawa wyposażenia bazy dydaktycznej szkół

W dniu 10 lutego 2012 r. rozesłaliśmy zapytania ofertowe na dostawę doposażenia bazy dydaktycznej szkół objętych projektem " Lepszy start w przyszłość naszych dzieci " .
Termin składania ofert ustaliliśmy na dzień 21.02.2012 r. a realizację zamówienia na 9.03.2012 r.

wtorek, 7 lutego 2012

Informacja o projekcie

W dniu 7 listopada 2011 roku Gmina Strachówka podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych umowę o dofinansowanie Projektu : „Lepszy start w przyszłość naszych dzieci” realizowany w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to Priorytet IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W okresie realizacji projektu dokonane będzie wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I – III ze szkół podstawowych w Rozalinie i w Strachówce dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychologicznych.

Szkoły zostanę doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny, obie szkoły zrealizują zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji.

Ponadto w ramach projektu wszyscy uczniowie objęci zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca z rodzicami dzieci objętych wsparciem.

W dniu 14 listopada 2011 roku Wójt Gminy Strachówka powołał Zespół do spraw realizacji projektu w składzie:

Koordynator - Henryk Szczęsny, Asystent koordynatora - Anna Oniśkiewicz, Księgowy -Agnieszka Styś, Szkolny Opiekun Metodyczny w SP Strachówka – Grażyna Kapaon, Szkolny Opiekun Metodyczny w SP Rozalin – Małgorzata Leszczyńska.

Siedzibą biura projektu jest Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Strachówce.