wtorek, 7 lutego 2012

Informacja o projekcie

W dniu 7 listopada 2011 roku Gmina Strachówka podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych umowę o dofinansowanie Projektu : „Lepszy start w przyszłość naszych dzieci” realizowany w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to Priorytet IX. Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W okresie realizacji projektu dokonane będzie wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów z klas I – III ze szkół podstawowych w Rozalinie i w Strachówce dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychologicznych.

Szkoły zostanę doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny, obie szkoły zrealizują zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie opracowanych przez zespół nauczycieli programów indywidualizacji.

Ponadto w ramach projektu wszyscy uczniowie objęci zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana współpraca z rodzicami dzieci objętych wsparciem.

W dniu 14 listopada 2011 roku Wójt Gminy Strachówka powołał Zespół do spraw realizacji projektu w składzie:

Koordynator - Henryk Szczęsny, Asystent koordynatora - Anna Oniśkiewicz, Księgowy -Agnieszka Styś, Szkolny Opiekun Metodyczny w SP Strachówka – Grażyna Kapaon, Szkolny Opiekun Metodyczny w SP Rozalin – Małgorzata Leszczyńska.

Siedzibą biura projektu jest Samorządowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Strachówce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz